ÂÍ·Ï̇ ‡„ÂÌˆËˇ
—¬⁄–∆≈“≈ —≈ — Õ¿—

— ӄΉ ̇ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÒÎÛÊËÏ ÔÓ-‰Ó· ̇ Ò‚ÓËÚ ÍÎËÂÌÚË, Ô‰·„‡Ï ·ÂÁÔ·ÚÌË ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË Á‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇÌ ̇ Ë̉˂ˉۇÎ̇ ÂÍ·Ï̇ ÒÚ‡Ú„ˡ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÔˆËÙËÍËÚ ̇ ¬‡¯Ëˇ ·ËÁÌÂÒ.

ÃÓΡ, Ô˯ÂÚ ÌË ‰ËÂÍÚÌÓ, ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÙÓχڇ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÓÚ ‰ˇÒ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡, Á‡ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ Á‡ÔËÚ‚‡Ì Á‡ ÓÙÂÚ‡, ËÎË ‡ÍÓ ËχÚ ‰Û„Ë ‚˙ÔÓÒË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ì‡¯ËÚ ÛÒÎÛ„Ë.

ÕË ˘Â Ò ҂˙ÊÂÏ Ò ¬‡Ò ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ 24 ˜‡Ò‡.

œÓ-‰ÓÎÛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÏÂËÚ Ô˙Ú̇ ͇Ú‡ Á‡ ̇¯Ëˇ ÓÙËÒ.
ÍÓÌÚ‡ÍÚË ÂÍ·Ï̇ ‡„ÂÌˆËˇ BPA
   ‡‰ÂÒ:
—ÓÙˡ 1612, ÊÍ. À‡„Â‡
ÛÎ. ’‡È‰Û¯Í‡ ÔÓÎˇÌ‡ 6
   
   
   ÚÂÎÂÙÓÌ:
+359 2 955 34 65
   
   ÏÓ·ËÎÂÌ:
+359 885 690 737
   
   
   e-mail:
 ¬ËÊÚ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ͇Ú‡
 ÎËÂÌÚË:
œÎ‡ÌË‡ÌÂ

  œÓ‰ÛÍˆËˇ Ë ËÁ‡·ÓÚ͇

  ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ

  ¿Ì‡ÎËÁ

  —‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò Ì‡Ò:

ÚÂÎÂÙÓÌ: +359 2 955 34 65
ÏÓ·ËÎÂÌ: +359 885 690 737


     
 
© –ÂÍ·Ï̇ ‡„ÂÌˆËˇ BPA 2016